תנאי השימוש באתר

 1. כללי
  1.1. ההתקשרות כפופה לתנאים המפורטים בהסכם זה. שליחת טופס ההצטרפות כבקשה להיות שותף מהווה את הסכמתך המלאה לכל התנאים שבהסכם זה.
  1.2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  1.3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב קבלתם של אתרים, רשימות תפוצה, חברות ואנשים פרטיים מכל סיבה שהיא.
 2. התחייבות השותף לגבי האתרים בו יפרסם את המפרסמים
  2.1. השותף מצהיר ומאשר כי כל המידע באתרו שייך לו, וכי הוא בעל הזכות להפצת מידע ושירותים באתרו.
  2.2. השותף מצהיר ומאשר כי לא נמצאים באתרו החומרים והתכנים הבאים:
  2.2.1. כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ובמיוחד זכויות קניין רוחני.
  2.2.2. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.
  2.2.3. כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל ודיניה.
  2.2.4. כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.
  2.3. הינך מצהיר כי לא ייעשה שימוש באמצעי טכנולוגי או אחר שמטרתו להגדיל את התעבורה לאתר ו/או להגדיל את כמות ההפניות לאתר באופן מלאכותי.
  2.4. אינך רשאי למכור ו/או להסב ו/או להעביר ו/או לתת ו/או לעשות שימוש מסחרי בזכויות שניתנו לך בהסכם זה. עם זאת, תוכל להפנות אלינו שותפים פוטנציאליים חדשים.
  2.7. הכנסת פרסומות למסכים ועמודים המשתמשים בפריימים מותרת רק בתנאי שהגולש באתר רואה את כל כלי השיווק המוצגים בשלמותם (באנר, טקסט וכו').
 3. פרסום באתרך
  3.1. כשותף תוכל לפרסם את מגוון המפרסמים הרשומים במערכת ולהרוויח עמלות.
  3.2. בסיום ההרשמה למערכת וקבלת אישור להצטרפותך לתכנית השותפים תוכל לעשות שימוש בתכניות הפרסום. ביכולתך להשתמש בקישור ייחודי לך שיסופק ע"י המערכת. האחריות על שימוש נכון באמצעי הפרסום מוטלת עליך ולא תוכל לבוא בתביעות כלשהן להנהלת האתר באם נגרם לך נזק ישיר או עקיף עקב שימוש לא נכון בקוד או בחומר שסופק על ידה.
  3.3. כשותף תוכל לפרסם את כלי השיווק הקיימים במערכת בלבד. שימוש בחומר פרסומי נוסף מעבר לקיים במערכת דורש אישור בכתב מהמערכת, הפרת תנאי זה עשויה למנוע תשלום עמלות ואף עשויה להיחשב כשימוש כוזב בשמה של המערכת.
  3.4. כשותף חל איסור על שליחת דוא"ל ספאם (SPAM) ובו קישורים למפרסמים במערכת, הפרת תנאי זה עשויה למנוע תשלום עמלות.
 4. עמלות
  4.1. באם תתקבל כשותף במערכת, תהיה זכאי לקבל עמלה בהתאם לתוכניות אליהן תצטרף. במקרים הבאים לא תהיה זכאי לקבלת העמלה:
  4.1.1. באם בוטלה השתתפותו של משתתף בקורס.
  4.1.2. באם הרכישה לא אושרה לחיוב ע"י חברת האשראי.
  4.1.3. באם לא התקבל הלקוח כסטודנט לקורס.
  4.3. העמלה תחושב על בסיס דו-חודשי והיא תשולם לשותף בצירוף חשבונית מס-קבלה ע"פ אחת מהאפשרויות הבאות:
  4.3.1. לחברה כנגד חשבונית מס כדין.
  4.3.2. לאדם פרטי בניכוי המס הקבוע בחוק.
  4.4. העמלה תשולם על פי התנאים המפורטים בכל תכנית.
  4.5. המערכת תעביר אל השותף את העמלה במועד התשלום הראשון בו יהיו צבורים לזכותו לפחות 250 שקלים. שותף אשר רווחיו בחודש מסוים לא הגיעו לסכום זה, יקבל את העמלה כאשר יגיע לסכום זה.
  4.6. במקרה שמכירה בוטלה לאחר שהשותף תוגמל בגינה, יקוזז הסכום מתשלומים עתידיים המגיעים לשותף, במידה והשותף לא יהיה זכאי לעמלה בעתיד תהיה המערכת זכאית לדרוש את החזר התשלום מהשותף.
  4.7. הסכומים המופיעים במערכת הניהול כוללים מע"מ.
 5. אחריות
  5.1. בשום נסיבות לא תחול על המערכת ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך כלשהי ל:
  5.1.1. עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במערכת.
  5.1.2. הפרה של זכויות יוצרים או תביעה כלשהי הנובעת מתוכן דפי אתר האינטרנט של השותף.
  5.2. המערכת אינה אחראית על אובדן הכנסה כלשהו לשותף כתוצאה מהפסקת פעילותם של מפרסמים במערכת.
  5.3. המערכת אינה מספקת אחריות כלשהי למוצרים ולשירותים המסופקים על ידי המפרסמים השונים.
  5.4. המערכת תהא רשאית למסור את פרטי השותפים במקרה של פעולה משפטית כלשהי מטעם המפרסמים בגין פעולות אשר ננקטו על ידי השותפים המפרות את תנאי השימוש במערכת.
  5.5. בשום נסיבות לא תחול על המערכת או מי מטעמה אחריות לפעולות השותפים והמערכת לא תשא בעלויות כלשהן במקרה והשותף יתבע על ידי אחד מהמפרסמים במערכת.
  5.6. השירות במוצר המערכת ניתן לשימוש כמות-שהוא ("AS IS"). לא תהא לשותף טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המערכת ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
  5.7. המערכת מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של השותף, אך אינה מתחייבת שהשירות במערכת לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המערכת, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל המערכת, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
 6. יחסי עבודה
  6.1. עם הצטרפותך כשותף, חשוב להדגיש כי לא נוצרים יחסי שותפות בין הצדדים, יחסי עובד מעביד, נציגות, שליחות או שותפות.
  6.2. הסכם ההתקשרות אינו כולל תמיכה טכנית כלשהי או תמיכה מכל סוג שהוא. באם נתקלת בבעיה טכנית כלשהי, אנא פנה אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנו נשתדל לעזור לך, אך איננו מתחייבים לכך.
  6.3. תוכנית השותפים - המערכת שומרת לעצמה את הזכות לסיים התקשרות עם שותף מסיבה כלשהי. במקרה זה תישלח הודעה על סיום ההתקשרות בדוא"ל ותהא בעלת תוקף מרגע שליחתה. עמלות שנצברו לזכות השותף ישולמו בחודש שלאחר מכן, בתנאי שמולאו כל התנאים דלעיל וכל עוד לא קיים חשש להונאה כלשהי.
  6.4. תוכנית השותפים - המערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים המופיעים בהסכם זה. הודעה על שינויים בתנאים אלו תישלח לשותפים, והשינויים ייכנסו לתוקף 14 ימים מיום שליחת ההודעה. השותפים מתחייבים לעמוד בתנאים החדשים או לסיים את התקשרותם עם המערכת טרם כניסת השינויים בהסכם לתוקף.
 7. דין ושיפוט
  7.1. הדין החל על הצטרפותך לתוכנית השותפים של המערכת ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בלבד.
  7.2. במידה וחלק מהסכם זה יקבע כחסר תוקף על ידי חוק, תקנה או בית משפט, כל יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקף.
Drupal page. Permalink: http://practicall.co.il/1/node/95